Kommuniké från Årsstämman 2012-04-25

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från Årsstämman 2012-04-25

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 22 551 604 (59,15 %) av totalt 38 128 403 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,30 SEK per aktie.

* Stämman beslutade om nyemission genom kvittning i enlighet med styrelsens förslag.

* Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Lennart Westberg, ordförande (extern),
Marie Berglund, ledamot (extern),
Peter Blomqvist, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot

För mer information:
Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Kiruna, Härnösand, Sundsvall och Stockholm. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.