Delårsrapport januari-september 2012

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2012

Kommentar av VD Peter Johansson
Det tredje kvartalet präglades av fortsatt god efterfrågan på våra tjänster. Eurocons omsättning efter årets tre första kvartal uppgick till 117,6 MSEK (117,5 MSEK). Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 10,7 MSEK (15,5 MSEK) vilket ger en rörelsemarginal om 9,1 (13,2 procent). Detta efter det att goodwill motsvarande 2,9 MSEK (2,2 MSEK) avräknats. Debiteringsgraden för innevarande år uppgick till 88,8 procent (92,7) vilket är en mer uthållig nivå jämfört med fjolårets mycket höga nivå. Våra långsiktiga tillväxtmål kvarstår trots att omsättning och bemanning inte ökat jämfört med förra året.

Vi har under perioden erhållit ett antal nya uppdrag hos större kunder som kommer att säkra delar av beläggningen under kommande kvartal. Den ökande oron på den ekonomiska marknaden har ännu inte påverkat oss nämnvärt, men osäkerheten växer. Ett antal investeringsbeslut förväntas fattas hos våra kunder under de närmaste månaderna och utfallet av dessa förväntas påverka oss.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror dels på nyanställningar samt på att vi anpassat våra lokaler till vår personalstyrka. De interna strukturella förbättringarna med nytt intranät, ett certifierat kvalitetssystem samt översyn av våra administrativa system är nu genomförda och har genererat kostnader av engångskaraktär.

Avslutningsvis har vi kunnat glädja oss åt utmärkelsen ”Årets tillväxtföretag i Västernorrland” som erhölls vid Sundsvall Business Awards.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,
CEO och koncernchef

Tel: 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se

Marknad och kunder
Eurocon har under perioden vunnit ett antal nya uppdrag hos bland annat SCA Graphic Sundsvall, Metso Paper samt LKAB. Dessutom har befintliga uppdrag utökats hos Holmen Iggesunds Bruk och Holmen Hallstavik.

Medarbetare
Medelantalet årsanställda uppgick till 156 (151).

Omsättning och resultatutveckling
Den totala omsättningen efter tredje kvartalet 2012 uppgick till 117,6 (117,5) MSEK.
Rörelseresultatet efter avskrivningar för perioden uppgick till 10,7 (15,5) MSEK med en rörelsemarginal om 9,1 (13,2) procent. Detta efter det att goodwill motsvarande 2,9 (2,2) MSEK avräknats.

Under 2012 har antalet underkonsulter minskat och delvis ersatts med egen personal. Expansionen av personalstyrkan i Sundsvall, Härnösand och Kiruna har genererat en kostnadsökning för lokaler 2012 jämfört med 2011. De interna strukturella förbättringarna med nytt intranät, ett certifierat kvalitetssystem samt översyn av våra administrativa system är nu genomförda och har genererat kostnader av engångskaraktär. Utvecklingen hos våra intressebolag MoRe Research och MopsSys har varit god.