Delårsrapport januari – mars 2016

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari - mars 2016

Kommentar av VD Peter Johansson

Första kvartalets omsättning och resultat påverkades framförallt av färre arbetade timmar jämfört med samma period 2015. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre och under mars genomförde vi en mycket lyckad konferens där nästan samtliga medarbetare deltog, vilket innebar ytterligare en arbetsdag mindre jämfört med samma period 2015. Marknadsläget inom skogs-, energi-, verkstads- och kemiindustrin har varit starkt under kvartalet, medan marknadsläget i gruvindustrin har varit svagt.

Vi uppnådde i kvartal ett en omsättning om 51,0 (48,5) MSEK vilket ger en omsättningsökning om 5,1 procent jämfört med samma period 2015. Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,1 (11,2) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 (4,8) MSEK. Debiteringsgraden för segment Engineering uppgick till 83,3 (85,3) procent i kvartalet vilket är något lägre än motsvarande kvartal 2015. Fler planerade utbildningstimmar än normalt samt nedgången inom gruvindustrin påverkade debiteringsgraden negativt jämfört med föregående år. Rekryteringsarbetet som pågått under 2015 har gett ett bra resultat och medelantalet anställda under januari-mars uppgick till 200 (189) vilket innebär en organisk tillväxt med 5,8 (6,8) procent jämfört med samma period 2015.

Inom segment Engineering ser vi en fortsatt god utveckling framförallt inom skogs-, energi-, verkstads- och kemiindustrin. Vi känner fortsatt av nedgången inom gruvindustrin och det är en tydlig avsaknad av nya större uppdrag. Vi arbetar intensivt för att finna nya kunder i malmfälten och så långt som möjligt belägga våra medarbetare i projekt på andra orter och inom andra branscher.

För segment Produktförsäljning har kvartalet varit något avvaktande men vi ser ett antal intressanta möjligheter och förväntar oss minst en ny affär under det kommande kvartalet.

Vi fortsätter att rekrytera nya medarbetare för att möta efterfrågan på våra tjänster. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv. Vi har för närvarande en stark orderstock och aktiviteten på marknaden är god inom de flesta av våra områden. Vi ser fram emot bra kommande kvartal och vi räknar med att nå vårt lönsamhetsmål om tio procent under året.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson, VD och koncernchef
Tel: 076-7675801,
e-post: peter.johansson@eurocon.se