Delårsrapport januari-mars 2008

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-mars 2008

Kommentar av VD Christer Svanholm
Det första kvartalet för Eurocon som publikt bolag har varit omtumlande och intressant.
Resultatet för koncernen har påverkats negativt av sent uppstartade fastprisprojekt samt ovanligt hög frånvaro i form av ledighet. Lönsamheten har inte varit tillfredsställande under perioden trots att debiteringsgrad och efterfrågan varit oförändrat hög. Resultatandelen från intressebolag har försämrats med 0.8 mkr. Ränteintäkt beroende på ett extraordinärt förskott uppgår till c:a 0.5 mkr.

Under tidigare år har vi haft tertialredovisning, vilket gör att det är svårt att jämföra denna period med tidigare år. Betydelsen av att löpande rapportera av pågående arbeten och upparbetad tid har numera ökat, vilket har tagit tid att kommunicera ut i organisationen och att få fungera på ett tillfredsställande sätt.

Vi har förstärkt organisationen och företagsledningen med bland annat en nyrekryterad VD, Peter Johansson, i syfte att bygga en ledningsstruktur som passar bättre för den situation företaget nu befinner sig i, och som även är anpassad för den expansion vi förutser. Vår nye VD tillträdde efter gårdagens styrelsemöte och i och med det kommer jag att övergå till att fokusera mera på de verksamheter som är orienterade mot produktförsäljning.

Eurocon Consulting AB mår bra och har en mycket solid ekonomi. Vi ser positivt på framtiden och ser ingen anledning att förändra de mål vi tidigare satt.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för första kvartalet 2008 uppgick till 19,5 mkr.
Rörelseresultatet för första kvartalet 2008 uppgick till 0,89 mkr och rörelsemarginalen var 4,3 %.
Resultatet efter skatt uppgick till 0,83 mkr, motsvarande 2 öre/aktie.
Fastprisåtaganden har avräknats enligt nettokostnadsprincipen. Resultatavräkning görs vid ett projekts avslut. Rörelseresultatet har påverkats negativt både på grund av ökade avskrivningar och ökad fastprisandel.

Resultat per aktie
För perioden uppgick resultatet per aktie till 0,02 kr efter schablonskatt. Eget kapital per aktie uppgick till 0,68 kr.

Avskrivningar
Avskrivningar uppgick till 0,52 mkr, varav 0,34 mkr i avskrivningar av goodwill.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,3 mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 62 mkr. Räntebärande skulder uppgick till c:a 7,5 mkr.
Soliditeten vid årets slut uppgick till 17,8 %.
Kassaflödet, balansomslutningen och soliditeten har påverkats av ett extraordinärt förskott från en kund, uppgående till 50 mkr. Förskottet kommer att arbetas av under 2008, men innebär en negativ påverkan på nyckeltalen för verksamheten. Totala förskott från kunder uppgår till 64,2 mkr. varav c:a 16 mkr kommer att utgöra rörelseintäkter under 2008. Dessutom innehåller balansräkningen en goodwill post på 6,6 mkr som uppstod under 2007 i
samband med uppköp av minoritetsandelar i dotterbolag.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 85. Debiteringsgraden uppgick till drygt 88 %.

Eurocon-aktien
Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet aktier i Eurocon uppgår till 33.615.465 fördelade på drygt 700 aktieägare. Vid årets början var kursen 1,45 kr. Under perioden har aktiekursen stigit och per den 21 april
var ökningen under 2008 drygt 25 %.

Inga insynspersoner eller större aktieägare har sålt eller köpt aktier under perioden.

Datum för ekonomiska rapporter
Delårsrapport januari-juni 2008 15 augusti
Delårsrapport januari-september 2008 30 oktober
Bokslutskommuniké 2008 27 februari 2009

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker.
För närvarande är efterfrågan på Eurocons tjänster mycket god. Vi rekryterar ny personal i den utsträckning vi kan, men det råder för närvarande brist på kompetenta ingenjörer på marknaden. Vi fokuserar mycket på personalens arbetsmiljö i syfte att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom minimera personalavgångar. Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är dock alltid förenat med ett visst risktagande. Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken kan bedömas vara mycket liten.

Örnsköldsvik den 22 april 2008
Christer Svanholm
VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.eurocon.se