Delårsrapport januari-juni 2022

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-juni 2022

Koncernen april-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 86,2 (74,6) MSEK
 • EBITA ökade till 8,8 (8,4) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 10,3 (11,3) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 8,5 (8,1) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,9 (10,9) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 8,4 (8,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 6,9 (6,4) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,16 (0,15) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,16 (0,15) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 21,1 (17,1) MSEK

Koncernen januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 173,6 (143,4) MSEK
 • EBITA ökade till 22,1 (13,3) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 12,7 (9,3) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 21,4 (12,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 12,4 (8,8) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,2 (12,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 17,3 (9,9) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,39 (0,23) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,39 (0,23) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 (25,7) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 30,0 (26,1) MSEK jämfört med 30,3 MSEK vid årets början och soliditeten ökade till 54,1 (52,4) procent vid periodens slut.

Kommentar av VD Peter Johansson

Fortsatt bra andra kvartal

Vi fortsätter att följa trenden för de senaste fyra kvartalen och kan ännu en gång redovisa nya rekordsiffror. När vi summerar kvartalet har vi inte bara ökad omsättning och EBITA-resultat utan även en ökad tillväxt i medelantalet årsanställda som steg från 246 till 284 genom organisk tillväxt. Omsättningen ökade till 86,2 (74,6) MSEK vilket ger en tillväxt om 15,5 (13,8) procent och EBITA ökade till 8,8 (8,4) MSEK med EBITA marginal 10,3 (11,3) procent. Omsättnings- och resultatökningen är en följd av en bra debiteringsgrad. Den något lägre EBITA-marginalen kommer av ett uppdämt behov av utbildning och fysiska träffar bland våra medarbetare.

Vi är fortsatt engagerade i ett antal uppdrag som sträcker sig flera år framåt i tiden medan några avslutas successivt under sen höst och efter årsskiftet. Dock tror vi inte att det kommer att påverka vår beläggning nämnvärt beroende på att pågående och inkommande uppdrag bedöms växa i omfattning. De stigande leveranstiderna på utrustning och materiel i kundernas uppdrag kan komma att på sikt försena vissa uppdrag men vi har inga indikationer på det i nuläget.

Våra rekryteringsinsatser gav svagare resultat under andra kvartalet då det var svårare att hitta nya medarbetare. Vi behöver fler medarbetare till samtliga enheter runt om i Sverige och har tyvärr därav tvingats tacka nej till ett antal uppdrag under kvartalet. Vi fortsätter att fokusera på rekrytering och letar vidare efter förvärvsmöjligheter.

Flera kunder accepterar att uppdrag genomförs på distans. Vi har bra utarbetade rutiner och IT-support som får uppdragen att fungera utmärkt med bibehållen kvalitet och engagemang. Minskade resor och fortsatt hög kvalitet kommer kunderna till gagn i form av lägre kostnader i uppdragen och minskad klimatpåverkan.

Vårt produktbolag SiteBase är på rätt väg och har inlett året på ett mycket positivt sätt med nya möjligheter och med ett flertal spännande offerter ute. Bolaget visar en förbättrad omsättning och rörelseresultat till följd av nya underhållsavtal samt merförsäljning till befintliga kunder som har ökat med både produkter och tjänster. Nyförsäljningen har trots allt varit låg, men vi erhöll en mindre beställning genom vårt återförsäljaravtal i perioden. Vi har i senare delen av kvartalet rekryterat tre nya medarbetare för utveckling av produkten samt för arbete med projektleveranser. Vi fortsätter försöka att bredda marknaden med nya kunder tillsammans med återförsäljare vilket gör att vår bedömning är att bolaget har en bättre marknadsposition framöver. Förändringarna i underhållsavtalen har gett bolaget möjligheter till fortsatt bra utveckling av produkten som idag innehåller många fler funktioner än tidigare och samtidigt ger bolaget möjlighet till bra utveckling av produkten, genomförandeprojekt och framtida resultat.

Koncernens verksamhet har hittills inte berörts direkt av det fruktansvärda kriget i Ukraina, och vi har i skrivande stund heller inte fått några indikationer från våra kunder om påverkan i något av våra pågående eller planerade uppdrag. Vi följer naturligtvis händelseförloppet noggrant inte minst med tanke på de stora prisökningar och ökande leveranstider på utrustning och material som uppkommit.

Jag vill avsluta med att tacka våra kunder och våra duktiga medarbetare för det nära och goda samarbete som genomsyrar våra uppdrag. Nöjda kunder är det bästa kvittot på god kvalitet och hög leveranssäkerhet.

Örnsköldsvik i augusti 2022

Peter Johansson
VD och koncernchef

+46 76-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Denna information är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 08:30 CET.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se