Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Koncernen juli-september 2018  

 • Nettoomsättningen ökade till 48,2 (45,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (4,7) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (10,5) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 4,5 (4,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 3,9 (3,6) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning blev 0,09 (0,09) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,09 (0,09) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 (1,3) MSEK

Koncernen januari-september 2018 

 • Nettoomsättningen ökade till 186,3 (165,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (21,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 (13,0) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 25,5 (21,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 21,2 (17,2) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,50 (0,41) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,49 (0,41) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,7 (16,4) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 16,4 (29,8) MSEK och soliditeten uppgick till 59,6 (59,5) procent vid periodens slut


Kommentar av VD Peter Johansson

Ytterligare en period med omsättningsrekord både i kvartalet och för delårsperioden. Vi når marginalmålet för året, men inte för kvartalet. Den lägre omsättningstillväxten och lönsamheten i kvartalet beror framförallt på omställningen av medarbetare som i takt med färdigställandet fasas ut från SCA Östrands Helios-projekt och därmed övergår till andra uppdrag. Vi har avslutat ett antal avtal med underkonsulter som deltagit i nämnda projekt men även anlitat några av dem i nya uppdrag. Omställningen började i augusti och kommer att pågå fram till december. Vi ser inget problem med beläggning av medarbetarna då efterfrågan på ingenjörer fortsätter att vara hög, däremot påverkar omställningen både rörelseresultatet och omsättningen.

Under oktober har vi fått förtroendet av Northvolt att projektera för installationer av deras nya fabrik i Skellefteå, ett mycket spännande och omfattande uppdrag. Projektet genomförs tillsammans med vårt senast förvärvade bolag KLT. Vi har också fått uppdrag från bland andra Akzo Nobel, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Bollsta sågverk, C-Green Technology, Lantmännen (Aspen), SCA Obbola, SCA Timber och SunPine i Piteå.

Jag är mycket nöjd med projektgenomförandet hos SCA. Vi har fått bevis på att det finns ett stort kunnande och ett starkt kvalitetsmedvetande hos våra medarbetare. Detta borgar för att vi kan genomföra nya mycket stora projekt med bra effektivitet, rätt kvalitet och ekonomi samt med hög leveranssäkerhet.

Inom segmentet Produktförsäljning är kunderna fortsatt något avvaktande med att göra investeringar. Detta bidrar till den något lägre lönsamheten. Vi har erhållit ett antal mindre uppdrag och vi arbetar på ett antal större offererade uppdrag där beslut har skjutits på framtiden.

Vi har ytterligare ökat rekryteringstakten då vi ser att efterfrågan inom industri och installation är fortsatt hög. Vi har också fortsatt fokus på förvärv då vi har en bra kassa och möjlighet att fortsätta växa även den vägen. 

Jag är fortsatt nöjd med året så här långt och ser med spänning fram mot nya uppdrag, nya kunder och fler nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i oktober 2018

Peter Johansson

VD och koncernchef

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocon:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärerFör mer information se www.eurocon.se.