Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

Koncernen april-juni 2019 

* Nettoomsättningen ökade till 68,6 (67,5) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 2,8 (6,9) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 (10,3) procent
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,3 (6,6) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (5,1) MSEK
* Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,07 (0,12) SEK
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,06 (0,12) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 11,1 (10,8) MSEK

Koncernen januari-juni 2019

*
Nettoomsättningen ökade till 143,0 (138,1) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (16,9) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (12,2) procent
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 (21,0) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 (17,2) MSEK
* Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,15 (0,40) SEK
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,39) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 21,0 (12,0) MSEK
* Koncernens likvida medel ökade till 16,1 (15,9) MSEK och soliditeten uppgick till 41,8 (52,7) procent vid periodens slut


Kommentar av VD Peter Johansson

Ytterligare ett kvartal med omsättningsrekord men vi når inte rörelsemarginalmålet om 10 procent. Den lägre lönsamheten för halvåret beror framförallt på lägre beläggning. Perioden innehöll även mindre tillgänglig arbetstid i jämförelse med fjolåret. Under kvartalet har ett antal möjliga projekt skjutits framåt i tiden vilket är tecken på en försvagad konjunktur. Kunderna har blivit mer försiktiga med att fatta beslut om både små och stora investeringar. Behovet av investeringar är dock fortsatt stort enligt vår bedömning så vi tror och hoppas att det blir något stabilare under hösten. Vi arbetar naturligtvis kontinuerligt med att uppnå vårt lönsamhetsmål.

Inom segmentet Produktförsäljning är kunderna fortsatt avvaktande med att göra investeringar. I slutet av kvartal ett fick vårt produktbolag en större order vilket gör att det svaga resultat som redovisades första kvartalet bedöms förbättras något kommande kvartal. Något ytterligare större uppdrag krävs dock för att vi skall nå målet om 10 procent rörelsemarginal.

Vi har under perioden haft fortsatt högt tryck i nyrekryteringarna då vi ser att vi kommer att behöva fler duktiga medarbetare för att möta framtida efterfrågan hos våra kunder. Vi har rekryterat en ny vd till vårt dotterbolag KLT Konsult, Jörgen Lindström, då nuvarande vd, Jonas Kroll, går i pension. Vi har också fortsatt fokus på förvärv på samtliga orter och inom samtliga områden.

Den 14 januari offentliggjorde vi förvärvet av ingenjörsföretaget pidab AB i Göteborg med 25 medarbetare. Integrationsarbetet för pidab har flutit på bra och kommer att fortgå under de kommande månaderna.

Jag är fortsatt optimistisk trots en svagare start första halvåret och tror på en förbättring under hösten. Jag ser med spänning fram mot nya uppdrag, nya kunder och fler nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i augusti 2019

Peter Johansson, 076-7675801
VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se