Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Kommentar av VD Peter Johansson

Omsättningen för det första halvåret minskade jämfört med fjolåret till 76,2 MSEK (83,8). Rörelseresultatet minskade till 4,9 MSEK (7,1) vilket ger en rörelsemarginal om 6,5 procent (8,5). Detta efter avskrivning av goodwill som uppgick till 1,3 (1,9) MSEK. Vi har under det andra kvartalet en fortsatt minskning av omsättning och resultat vilket beror på en lägre efterfrågan av tjänster samt ett större uttag av semester och ledighet. Detta har påverkat debiteringsgraden som minskat till 85,8 procent (88,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (6,7).

Vi ser en fortsatt avmattning i projektaktiviteten hos våra kunder inom den svenska skogsindustrin där investeringsbeslut förskjuts framåt i tiden. Däremot utvecklas övriga kundsegment enligt våra förväntningar. Vi har lämnat ett antal anbud där upphandlingarna ännu inte är genomförda. Konjunkturutvecklingen för kommande kvartal är svår att förutspå i dagsläget.

Vi fokuserar på ökade marknadsaktiviteter samt på att förstärka oss ytterligare inom utvalda områden. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt förvärvsmöjligheter. Detta för att åter öka omsättningen och att växa med fortsatt lönsamhet på samma sätt som tidigare. Målet är att stå än starkare när oron på de finansiella marknaderna lagt sig och investeringarna inom industrin förväntas öka.

Vi har i slutet av perioden undertecknat ett Letter of Intent gällande ett företagsförvärv i sydvästra Sverige med 21 medarbetare och en omsättning om ca 25 MSEK per år. Ett kontrakt kommer att förhandlas under senare delen av september med sikte på ett övertagande fr o m den första september 2013.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef

Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se