Bokslutskommuniké januari-december 2022

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Koncernen oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 95,2 (87,9) MSEK
 • EBITA ökade till 12,6 (9,2) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 13,2 (10,4) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 12,5 (8,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 13,1 (10,1) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 12,2 (8,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 9,2 (6,7) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,21 (0,15) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,20 (0,15) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,6 (10,2) MSEK

Koncernen januari-december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 338,6 (290,7) MSEK
 • EBITA ökade till 41,3 (27,7) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 12,2 (9,5) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 40,2 (26,3) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 11,9 (9,1) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 39,5 (25,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 31,5 (20,4) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,71 (0,46) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,70 (0,46) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,0 (38,2) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 29,7 (30,3) MSEK och soliditeten till 57,2 (53,5) procent vid periodens slut

 Styrelsens förslag till vinstdisposition 2022

 • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,60 (0,40) SEK per aktie eller totalt 26,2 (17,5) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson

Ytterligare ett bra fjärde kvartal
Vi fortsätter att redovisa nya rekordsiffror för kvartalet. Omsättningen ökade med 8,3 procent till 95,2 (87,9) och EBITA ökade till 12,6 (9,2) MSEK, en ökning med 37,0 procent. Medelantalet anställda ökade till 280 (254). EBITA-marginalen ökade till 13,2 (10,4) procent.

Även för helåret är omsättningen den högsta någonsin. Vi redovisar en omsättningsökning på 16,4 procent till 338,6 (290,7) MSEK och uppnår vårt tillväxtmål om 10 procent med råge utan förvärv. EBITA ökade till 41,3 (27,7). Vi uppnår även marginalmålet om 10 procent för helåret med råge med en EBITA-marginal om 12,2 procent (9,5).

Omsättningsökningen och resultatförbättringen i kvartalet och helåret beror på ökad debiteringsgrad samt inflödet av nya medarbetare och den lyckade starten av dotterbolaget Eurocon Sydväst AB. Bolaget har kommit i gång på ett mycket bra sätt under året med nya projekt, nya kunder och ett gott samarbete mellan alla kontor inom koncernen.

Vi har vunnit ett flertal nya uppdrag, både stora och små, som fyller på i orderböckerna. Industrin fortsätter sin framfart med mycket spännande projekt och investeringar, om än några har problem med långa handläggningstider för miljötillstånd och eventuella godkännanden av nya eller utökade elleveranser. Vi är engagerade hos mycket intressanta kunder i uppdrag som har stor positiv påverkan på sina egna och Sveriges miljömål. Kunderna accepterar idag att uppdrag genomförs på distans vilket innebär att man sparar både pengar och miljö med mindre resande. Vi har väl utarbetade rutiner som får uppdragen att fungera utmärkt med bibehållen kvalitet, engagemang och lönsamhet.

Vårt produktbolag SiteBase är fortsatt på rätt väg trots låg nyförsäljning. Bolaget visar en ökad omsättning om 17,1 (12,7) MSEK och ett rörelseresultat om 3,0 (0,04) MSEK samt en rörelsemarginal om 17,6 (0,3) procent för helåret. Vi arbetar med att bredda marknaden genom återförsäljare och nya kunder. Vår bedömning är att bolaget har en mycket bättre marknadsposition idag med en mjukvara och organisation som kan hantera både stora och små uppdrag och projekt.

Koncernens verksamhet har inte berörts direkt av konjunkturläget eller det fruktansvärda kriget i Ukraina och vi har i skrivande stund heller inte fått några indikationer från våra kunder om påverkan i något av våra pågående eller planerade uppdrag. Vi följer naturligtvis händelseförloppet noggrant, inte minst med tanke på de stora prisökningar och ökande leveranstider på utrustning och material som uppkommit.

Sammanfattningsvis så är jag riktigt nöjd med både kvartalet och helåret som har varit på topp. Vi jobbar kontinuerligt med rekrytering av nya medarbetare, erfarna såväl som nyexaminerade inom samtliga discipliner och till samtliga orter. Vi söker även nya förvärvsmöjligheter från norr till söder i hela vårt avlånga land. 

Jag vill avsluta med att tacka våra kunder och våra kompetenta medarbetare för det nära och goda samarbete som genomsyrar våra uppdrag. Det känns väldigt roligt att få avsluta min operativa yrkeskarriär i ett fantastiskt bolag med fantastiska medarbetare och ovanpå det ett riktigt bra resultat.

Stort tack till Er alla!

Örnsköldsvik i februari 2023

Peter Johansson
VD och koncernchef

076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Informationen är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-20 07:00 CET.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Kristianstad, Karlshamn, Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Göteborg, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 280 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se