Bokslutskommuniké januari – december 2012

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari - december 2012

Perioden 1 januari – 31 december 2012

– Nettoomsättningen uppgick till 160,8 (163,7) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 15,4 (19,3) MSEK

– Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,8 (20,7) MSEK

– Resultat efter skatt uppgick till 10,7 (13,8) MSEK

– Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,36) SEK

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,6 (19,9 ) MSEK

– Eget kapital uppgick till 48,4 (46,6) MSEK vilket motsvarade 1,20 (1,22) kronor per aktie

Förslag till utdelning

– Styrelsen föreslår en utdelning för år 2012 på 0,25 (0,30) SEK/aktie, dvs 10,1 (11,4) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocons rörelseresultat för fjärde kvartalet var gott. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 4,8 (3,8) MSEK med en rörelsemarginal på 11,0 (8,2) procent för kvartalet. Omsättningen för kvartalet uppgick till 43,2 (46,2) MSEK. Rörelseresultatet efter avskrivningar för helåret uppgick till 15,4 (19,3) MSEK, där avskrivningarna för goodwill motsvarade 3,4 (3,0) MSEK. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 9,6 (11,8) procent med en omsättning om 160,8 (163,7) MSEK.

Marknaden för våra tjänster har generellt varit god med vissa lokala variationer. När vi summerar år 2012 kan vi konstatera ännu ett relativt framgångsrikt år med goda rörelsemarginaler. Omsättningen och rörelseresultatet är något lägre än vad de var år 2011. Under året halverade vi nyttjandet av underkonsulter och vi hade en något lägre debiteringsgrad; 88,9 (91,8) procent. Det lägre rörelse-resultatet beror på en ökad avskrivning av goodwill samt satsningen på några interna utvecklings-projekt som genomförts under året.

Under året har medelantalet medarbetare stigit till 157 (151). Ökningen av antalet medarbetare stannade vid fyra procent, vilket ligger under vår ambitionsnivå. Detta oroar oss inte eftersom tillväxten har legat över målet under den senaste femårsperioden. Den tillväxt som vi har haft kommer från organisk tillväxt. Vårt mål för tillväxt kvarstår och vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt och förvärv under 2013. Vi ställer höga krav på de förvärv som vi genomför för att minimera risk och för att de skall säkerställa en ömsesidig positiv utveckling för alla parter.

En glädjande händelse under 2012 var att vi vid Sundsvall Business Awards blev utsedda till ”Årets Tillväxtföretag i Västernorrland” av Deloitte.

Vi har uppnått vårt mål för lönsamhet och min övertygelse är att vårt resultat positionerar oss väl inom den bransch vi är verksamma. För att nå vårt mål med lönsam tillväxt är kvalitet i våra leveranser en viktig parameter. Under första halvåret 2012 investerade vi i ett nytt intranät och gjorde fortsatta satsningar på kvalitet i våra uppdrag samt certifierade vårt kvalitetssystem enligt ISO 9001. Vår bedömning är att de genomförda investeringarna ytterligare har stärkt oss för att nå våra tillväxtmål.
Oron på de finansiella marknaderna har inte påverkat Eurocon nämnvärt. Vi har en bra orderstock och efterfrågan på våra tjänster inom energi-, vindkraft-, massa- och papper- samt gruvindustrin är fortsatt god. Vi har under 2012 ökat vår marknadsföring mot dessa industrier samt kemiindustrin. Det gör att vi är försiktigt optimistiska inför 2013 även om marknaden kan bli svagare.

Strategideklaration
Introduktionen av Euroconaktien i november 2007 var det första steget i den strategideklaration som formulerades tidigare samma år. Strategin har bearbetats under 2011 och 2012. Huvuddragen kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en fördubbling av omsättningen över en femårsperiod med bibehållen vinstmarginal. Dessa mål bedöms under 2012 ha uppnåtts.

Under 2011 startades ett arbete med att göra Eurocon redo för en reglerad marknadsplats inom en treårsperiod. Detta arbete har under 2012 fortsatt och en kartläggning av de krav som måste uppfyllas för att detta skall kunna ske. Kartläggningen har mynnat ut i ett antal åtgärder som måste genomföras före en eventuell notering. En notering skulle bland annat innebära en övergång till redovisning enligt IFRS som vi har för avsikt att genomföra vid årsskiftet 2013-2014.

Effektivisering
Vi bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra och förenkla styrning, uppföljning och rapportering av vår verksamhet. Detta för att bland annat öka våra möjligheter till att anställa fler konsulter utan att samtidigt behöva öka overheadkostnaden. Vi har därför under året implementerat ett nytt intranät för att på ett effektivt sätt stödja den interna informationen. Vi har även infört ett elektroniskt fakturahanteringssystem.

Pågående projekt och framtidsutsikter
Våra kunder runt om i Sverige samt i utlandet visade under fjärde kvartalet fortsatt intresse och efterfrågade våra tjänster. Vår bedömning är att marknadsläget som rådde under 2012 kan avmattas något under 2013. Vi har dock ännu inte sett en minskad efterfrågan. Efterfrågan fokuseras nu i hög grad mot investeringar inom energisektorn, biokemi, massa-, pappers- och gruvindustrin avseende ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även mot nybyggnation då i första hand inom vindkraft och gruvindustrin.

Eurocon har förmånen att delta i större projekt hos kunder som: Metsä Board Husum, Akzo Nobel, Holmen Paper, Domsjö fabriker, SCA Graphic Paper, Holmen Energy, SCA Energy samt Statkraft. Dessutom har vi genom vårt kontor i Kiruna uppdrag hos LKAB, MTAB, Metso Minerals och Tekniska Verken i Kiruna AB. Många av dessa projekt sträcker sig över halvårsskiftet 2013.

Omsättning och resultat
Årets nettoomsättning uppgick till 160,8 (163,7) MSEK med ett rörelseresultat på 15,4 (19,3) MSEK.
Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 43,2 (46,2) MSEK med ett rörelseresultat på 4,8 (3,8) MSEK.

(För fullständig bokslutskommuniké se bifoagad fil)

För mer information:
VD Peter Johansson
peter.johansson@eurocon.se
Mobilnr: 076-767 58 01