Bokslutskommuniké 2016

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 62,0 (56,8) MSEK

 • Rörelseresultatet ökade till 6,8 (3,4) MSEK

 • Rörelsemarginalen ökade till 11,0 (5,9) procent

 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 6,6 (2,9) MSEK

 • Resultatet efter skatt ökade till 4,8 (2,0) MSEK

 • Resultatet per aktie ökade till 0,11 (0,05) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 (5,2) MSEK

Januari – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 214,2 (198,8) MSEK

 • Rörelseresultatet ökade till 20,6 (15,8) MSEK

 • Rörelsemarginalen ökade till 9,6 (7,9) procent

 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 20,0 (16,5) MSEK

 • Resultatet efter skatt ökade till 15,0 (12,8) MSEK

 • Resultatet per aktie ökade till 0,36 (0,31) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 20,3 (16,5) MSEK

 • Koncernens likvida medel ökade till 27,4 (16,8) MSEK och soliditeten ökade till 52,4 (49,5) procent vid periodens slut

Styrelsens förslag till vinstdisposition 2016

 •  Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,30 (0,25) SEK per aktie eller totalt 12,6 (10,4) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson

Vi kan med stor glädje rapportera att vi i det fjärde kvartalet uppnådde vårt resultatmål. Vi redovisar ett rörelseresultat om 6,8 (3,4) MSEK med en rörelsemarginal om 11,0 (5,9) procent. Även omsättningen ökade och landade på 62,0 (56,8) MSEK. Efterfrågan på våra tjänster ökade under sista kvartalet framför allt inom skogsindustrin men även inom kemi-, energi-, och verkstadsindustrin.

För 2016 noterar vi den högsta omsättningen någonsin i företagets historia. Även rörelseresultatet är det högsta vi haft. Omsättningen för helåret ökade till 214,2 (198,8) MSEK med ett rörelseresultat om 20,6 (15,8) MSEK och en rörelsemarginal på 9,6 (7,9) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (16,5) MSEK.

Inom skogsindustrin ser vi att det är många investeringsprojekt på gång. Under 2016 startade vi upp vår insats i det prestigefulla uppdraget med om- och tillbyggnaden av Östrands massafabrik. Det är Eurocons största order någonsin. Projektet i sig pågår till och med 2018 och är en av de mest omfattande industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Vi startade även uppdraget för APP och deras fabrik i Indonesien som vi fått i samarbete med Elof Hansson International AB. Arbetet gäller processoptimering av två kompletta massalinjer med tillhörande återvinning och kommer att pågå under 2017. Förutom dessa har vi uppdrag av olika slag till bland andra Holmen, Metsä Board, Södra Cell, Valmet, Andritz, Domsjö fabriker och Mondi.

Vi inledde 2016 med en mycket lyckad konferens för samtliga medarbetare. Samvaron och arbetet vi gjorde på konferensen har bidragit till ökad motivation, ökat samarbete och engagemang – en bra grund att stå på när vi under året har ställts inför olika utmaningar på olika orter. Möjligheten att på ett smidigt sätt optimera våra resurser utifrån hur marknaden utvecklar sig är en viktig framgångsfaktor. Inom segmentet Engineering har vi till exempel involverat medarbetare från Örnsköldsvik, Kiruna- och Göteborgskontoren i projekt i Sundsvall.

Omsättning inom gruvindustrin i Kiruna minskade kraftigt under 2016 och samtidigt fick vi en nedgång på energisidan. Trots bra samarbete mellan kontoren har vi tvingats göra krafttag för att möta nedgången. Vi minskade personalstyrkan i Kiruna och även i Göteborg där vi avyttrade installationssidan för att istället fokusera på våra automationstjänster. Trots neddragningarna har vi på helåret ökat omsättningen med 7,8 procent och antalet medarbetare steg med 5,7 procent. Det är en bit från vårt tillväxtmål men vi har prioriterat att nå vårt lönsamhetsmål, vilket nästan lyckades.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande med investeringar. En annan orsak till det lägre resultatet är att utvecklingen av nya mjukvaran SiteBase 7 har tagit längre tid än beräknat. Den lanserades under senare delen av 2016 och under det kommande året förväntar vi oss minst en till två större affärer.

Vi ser ett antal nya intressanta projekt som vi eventuellt kan bli involverade i under 2017. Det är även uppmuntrande att konstatera att de åtgärder och förändringar vi genomförde under året ger resultat. För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Det var längesedan vi upplevde ett så starkt kvartal fyra och även inledningen på året har börjat bra. Om resten av 2017 fortsätter på samma sätt ser det mycket bra ut för Eurocon.

Örnsköldsvik i februari 2017

Peter Johansson
VD och koncernchef
076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017.