Information avseende Rejlers Sverige AB:s offentliga kontanterbjudande

Information avseende Rejlers Sverige AB:s offentliga kontanterbjudande

20 februari 2023 offentliggjorde Rejlers Sveriges AB ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Rejlers. Rejlers erbjuder ett kontant vederlag om 10,75 kronor per aktie i Eurocon vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om cirka 469 miljoner kronor.

Styrelsen för Eurocon rekommenderar aktieägarna i Eurocon att acceptera erbjudandet.

För mer information, vänligen se Rejlers webbplats för erbjudandet: Rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon | Rejlers AB

Pressmeddelanden:
Uttalande från styrelsen i Eurocon Consulting AB (publ) med anledning av Rejlers Sverige AB:s offentliga uppköpserbjudande – Eurocon Consulting (cision.com)

Rejlers Sverige AB lämnar ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) | Rejlers AB