Kommuniké från årsstämman 2020-06-25

Kommuniké från årsstämman 2020-06-25

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Richard Hellekant valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 15 525 744 (35,6 %) av totalt 43 627 279 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att ingen aktieutdelning för räkenskapsåret 2019 ges.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Richard Hellekant, ordförande (extern),
Anders Nilsson, ledamot (extern),
Erica Jonsson, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot


Vill du veta mer?