Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2022

Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2022

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Richard Hellekant valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 8 320 073 (19,07 %) av totalt 43 627 279 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,40 SEK per aktie. Det beslutades att fredag den 13 maj ska vara avstämningsdag.

* Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Eurocon-koncernen genom emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst 1 500 000 nya aktier i Eurocon.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 2 000 000 aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Richard Hellekant, ordförande,
Anders Nilsson, ledamot,
Erica Jonsson, ledamot,
Ingela Ekebro, ledamot,
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot.


Vill du veta mer?