Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdagen den 11 maj 2023 klockan 18:00 på Bruksgården, Bruksgatan 7, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 3 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 5 maj 2023. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredag den 5 maj 2023, då sådan införing ska vara verkställd.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som inte är äldre än ett år för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar personuppgifter se bolagets ”Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma” på eurocon.se under fliken Investerare/Bolagsstyrning och policys.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Verkställande direktörens anförande.

7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8) Redogörelse för revisionsarbetet under året.

9) Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

11) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

13) Övriga frågor.

14) Stämmans avslutande.

 
Styrelsens förslag till beslut:

 Punkt 9 b Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Valberedningens förslag till beslut:

Rejlers Sverige AB offentliggjorde den 3 april 2023 att man fullföljde sitt uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget, varför bolagets valberedning inte kommer att lämna något förslag inför årsstämman.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska eller dotterbolags ekonomiska situation och förhållande till annat koncernbolag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.eurocon.se och kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med torsdagen den 20 april 2023. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Bolaget har 43.627.279 aktier och röster.

Örnsköldsvik i april 2023
Eurocon Consulting AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner kallelsen som pdf: Kallelse till årsstämma