Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar samtliga aktier i pidab AB i Göteborg och stärker sin position i västra Sverige

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar samtliga aktier i pidab AB i Göteborg och stärker sin position i västra Sverige

Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon”) har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i pidab AB (”Pidab”). Tillträdesdagen är den 14 januari 2019. Pidab är ett välrenommerat ingenjörsföretag med kontor i Göteborg och med 25 medarbetare. Pidab erbjuder konsulttjänster baserade på ett brett branschkunnande i samverkan med teknisk kompetens och stort kunnande inom processdesign, processautomation och processäkerhet. Pidab medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i kundernas organisation. I förvärvet ingår även 50 procent av intressebolaget Industrial Engineering West AB.

Under räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30 omsatte Pidab 28,6 MSEK med ett rörelseresultat om 0,7 MSEK. Köpeskillingen, för ett obelånat Pidab med en nettokassa om cirka 2 MSEK, uppgår till 13,7 MSEK samt en möjlig tilläggsköpeskilling baserat på resultat före skatt under 2019 och 2020. I samband med tillträdet den 14 januari 2019 utbetalas 9,9 MSEK och resterande del om 3,8 MSEK betalas ut efter genomförd årsstämma våren 2020 i Eurocon. Slutbetalningen kan erläggas i aktier i Eurocon alternativt kontanta medel. Tilläggsköpeskillingen utgörs av 50 procent av den sammanlagda vinsten före skatt för Pidab under 2019 och 2020. Eventuell tilläggsköpeskilling ska utbetalas våren 2021. De kontanta delarna av köpeskillingen finansieras av Eurocons tillgängliga likvida medel och befintlig förvärvskredit.

”Pidab liknar Eurocon både avseende affärsinriktning och företagskultur och vi är mycket glada över att Pidab nu blir en del av Eurocon. Pidab har en gedigen kompetens som är efterfrågad på marknaden och som stärker våra positioner och vår närvaro inom de branscher där båda företagen idag verkar framgångsrikt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans “, säger Peter Johansson, VD och koncernchef för Eurocon.

Per Forsbring, VD, och Lars Axelsson, styrelseordförande i Pidab:
”Detta sammangående ger Pidab möjlighet att åta sig fler och större uppdrag samt att få stöd att växa och utvecklas. Att Pidab kan utnyttja Eurocons resurser runt om i Sverige innebär att vi kan effektivisera våra uppdrag, till nytta både för oss och för våra kunder. Vi kan bidra i Eurocons uppdrag med specialistkompetens inom främst processäkerhet, men även med vår gedigna erfarenhet av automationsuppdrag inom process- och energisektorn”.