Eurocon avyttrar delar av sitt innehav i MoRe Research AB i Örnsköldsvik

Eurocon avyttrar delar av sitt innehav i MoRe Research AB i Örnsköldsvik

Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i MoRe Research AB (”MoRe”). MoRe är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten.

Försäljningslikviden för Eurocon Consulting AB:s (”Eurocon”) del av de avyttrade aktierna i MoRe uppgår till SEK 3,4 miljoner. Reavinsten uppgår till SEK 0,6 miljoner och kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2019. Eurocon, Kempestiftelserna, Metsä Board Sverige och Domsjö Fabriker kvarstår som ägare med tillsammans 40 procent av aktierna och ser affären med RISE som strategiskt viktig för att stärka svensk skogsindustri.

– Vi ser detta som en god möjlighet att behålla och stärka vårt engagemang samt vidareutveckla kompetensen inom skogsindustrins omställning för en än mer hållbar framtid. Detta kommer att öka samverkan mellan näringsliv, skolor och universitet genom forskning och utveckling i världsklass i vårt närområde där MoRe får en nyckelroll, säger Peter Johansson, VD Eurocon.

– Vår vision är att Norrlandskusten ska bli ett centrum i världsklass för kunskap, forskning, utveckling och uppskalning inom pappers-, massa- och bioraffinaderiindustrin och MoRe är en mycket kvalificerad aktör som kompletterar vår verksamhet på ett utmärkt sätt, säger Pia Sandvik, VD RISE.

– MoRe, med sina djupa och vidsträckta rötter i den svenska skogsindustriella forsknings- och utvecklingsmyllan, har en ambition och ett ansvar att med hållbarhet, kvalitet, ekonomi och ett maximerat förädlingsvärde som självklara ledstjärnor vara en aktiv part i det nödvändiga omställningsarbete som världen står inför. Dessa ledstjärnor kommer genom affären, och de samlade resurser som nu erbjuds, att lysa än starkare, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research.

MoRe Research är huvudsakligen inriktade på forskning, analyser och industrinära process- & produktutveckling mot kunder inom pappers-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Tyngdpunkten i verksamheten är industrifinansierade uppdrag men under senare år har bolaget, i nära samarbete med universiteten, byggt upp en stark, respekterad och stadigt ökande forskningsverksamhet med doktorander, forskare och offentligt finansierade forskningsprojekt.

RISE har haft ett långt och nära samarbete med MoRe där lokaler, piloter och utrustning samnyttjats och samägts. Båda parter ser stora fördelar med affären då man ytterligare kan stärka erbjudandet till kunderna.

MoRe Research AB blir nu ett delägt dotterbolag till RISE inom division Bioekonomi och hälsa, avdelning Bioraffinaderi och energi.

Peter Johansson
VD, 076-767 58 01

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2019.