Delårsrapport januari – september 2022

Delårsrapport januari – september 2022

Koncernen juli-september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 69,8 (59,4) MSEK
 • EBITA ökade till 6,6 (5,2) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 9,4 (8,8) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 6,2 (4,9) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 9,0 (8,2) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 6,1 (4,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 4,9 (3,8) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,11 (0,09) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,11 (0,09) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 (2,2) MSEK

Koncernen januari-september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 243,4 (202,8) MSEK
 • EBITA ökade till 28,7 (18,5) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 11,8 (9,1) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 27,7 (17,5) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 11,4 (8,6) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 27,4 (17,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 22,3 (13,7) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,50 (0,31) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,49 (0,31) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,4 (27,9) MSEK
 • Koncernens likvida medel ökade till 26,8 (23,8) MSEK och soliditeten ökade till 57,9 (57,0) procent vid periodens slut.

 

Kommentar av VD Peter Johansson

Riktigt bra tredje kvartal

Vi fortsätter att redovisa nya rekordsiffror. Vi ökar inte bara omsättning och EBITA-resultat utan ökar även medelantalet anställda till 282 jämfört med 247 föregående år. Omsättningen ökade till 69,8 (59,4) MSEK vilket ger en tillväxt om 17,5 (24) procent. EBITA ökade till 6,6 (5,2) MSEK med en EBITA-marginal om 9,4 (8,8) procent. Efter tre kvartal har vi lagt grunden för att kunna genomföra ett riktigt bra helår.

Under kvartalet vann vi ett nytt större uppdrag; Cinis Fertilizers nya produktionsanläggning i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik. Anläggningen kommer att producera 100.000 ton cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel. Uppdraget kommer att sysselsätta 10 till 15 av våra medarbetare fram till slutförandet under 2024. Förtroendet är ytterligare ett erkännande av Eurocons kompetens och engagemang i den gröna hållbarhetsutvecklingen som sker inom industrin. Vi har även under kvartalet fått in ett antal mindre uppdrag från kunder som Nymölla bruk, Holmen Iggesund, Perstorps Industripark och ett flertal andra kunder. Orderstocken bedöms växande och sträcker sig flera år framåt i tiden.

De flesta kunder accepterar idag att uppdrag genomförs på distans. Vi har väl utarbetade rutiner och IT-support som får uppdragen att fungera utmärkt med bibehållen kvalitet och engagemang. Minskat resande kommer kunderna till gagn i form av lägre kostnader i uppdragen och mindre klimatpåverkan.

Vårt produktbolag SiteBase är fortsatt på rätt väg trots låg nyförsäljning. Vi arbetar med att bredda marknaden genom återförsäljare och nya kunder. Vår bedömning är att bolaget har en bättre marknadsposition idag med en mjukvara och organisation som kan hantera stora uppdrag och projekt.

Koncernens verksamhet har inte berörts direkt av konjunkturläget eller det fruktansvärda kriget i Ukraina, och vi har i skrivande stund heller inte fått några indikationer från våra kunder om påverkan i något av våra pågående eller planerade uppdrag. Vi följer naturligtvis händelseförloppet noggrant, inte minst med tanke på de stora prisökningar och ökande leveranstider på utrustning och material som uppkommit. Vi hade en hög tillväxt i perioden vilket är något vi kommer att fortsätta att fokusera på. Vi arbetar kontinuerligt med rekrytering och letar vidare efter förvärvsmöjligheter.

Jag vill avsluta med att tacka våra kunder och våra duktiga medarbetare för det nära och goda samarbete som genomsyrar våra uppdrag. Nöjda kunder är det bästa kvittot på god kvalitet och hög leveranssäkerhet.

 

Örnsköldsvik i november 2022

Peter Johansson

VD och koncernchef

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet Eurocon Q3 2022