Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars

Koncernen januari-mars 2022
• Nettoomsättningen ökade till 87,4 (68,8) MSEK
• EBITA ökade till 13,3 (4,8) MSEK
• EBITA-marginalen ökade till 15,2 (7,0) procent
• Rörelseresultatet ökade till 12,9 (4,5) MSEK
• Rörelsemarginalen ökade till 14,8 (6,6) procent
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 12,8 (4,4) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade till 10,4 (3,5) MSEK
• Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,24 (0,08) SEK
• Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,23 (0,08) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 (8,7) MSEK
• Koncernens likvida medel ökade till 33,0 (23,8) MSEK och soliditeten ökade
till 57,1 (53,2) procent vid periodens slut.

Kommentar av VD Peter Johansson: En riktigt bra start på året
Vi fortsätter att följa trenden för de senaste tre kvartalen och kan ännu en gång redovisa ett nytt rekord. När vi summerar kvartalet har vi inte bara ökad omsättning/EBITA-resultat utan även en ökad tillväxt i medelantalet årsanställda som steg från 242 till 283 genom organisk tillväxt. Omsättningen ökade till 87,5 (68,8) MSEK vilket ger en tillväxt om 27,0 (1,3) procent och EBITA ökade till 13,3 (4,8) MSEK med EBITA marginal 15,2 (7,0) procent. Omsättnings- och resultatökningen är en följd av våra rekryteringsframgångar, hög debiteringsgrad och låga omkostnader.

Vi är engagerade i ett antal uppdrag som sträcker sig mer än tre år framåt i tiden medan några andra avslutas successivt efter semesterperioden och efter årsskiftet. Dock tror vi inte att det kommer att påverka vår beläggning nämnvärt beroende på att pågående och inkommande uppdrag kommer att växa i omfattning.

Våra rekryteringsinsatser gav mycket bra resultat under andra halvåret 2021 och i början av 2022 men det var svårare att finna nya medarbetare under den senare delen av kvartalet. Vi behöver fler medarbetare till samtliga enheter runt om i Sverige då vi redan har tackat nej till ett antal uppdrag under kvartalet. Vi fortsätter att fokusera på rekrytering och eventuella förvärv.

En positiv effekt av pandemin är att det blivit möjligt och mer accepterat att genomföra uppdrag på distans till kunder runt om i Sverige. Vi har rutiner och IT-support som får uppdragen att fungera utmärkt med bibehållen kvalitet och engagemang. Minskade resor är till gagn för alla – inte minst klimatet.

Efter de förändringar som genomförts under 2021 är produktbolaget SiteBase på rätt väg och har inlett året på ett positivt sätt med nya möjligheter och ett flertal spännande offerter ute. Bolaget visar en förbättrad omsättning och rörelseresultat till följd av nya underhållsavtal. Nyförsäljningen har trots allt varit låg, medan merförsäljning till befintliga kunder har ökat med både produkter och tjänster. Som vi rapporterat tidigare försöker vi att bredda marknaden med nya kunder samt rekrytering av nya medarbetare för projektgenomföranden och utveckling av produkten. De förändringar som genomförts i underhålls- och återförsäljaravtal bedömer vi kommer att ge bolaget ett bra resultat under kommande kvartal.

Verksamheten har hittills inte berörts direkt av det fruktansvärda kriget i Ukraina, och vi har i skrivande stund heller inte fått några indikationer från våra kunder om påverkan i något av våra pågående eller planerade uppdrag. Vi följer naturligtvis händelseförloppet noggrant inte minst med tanke på de stora prisökningar och ökande leveranstider på utrustning och material som uppkommit.

Jag vill avsluta med att tacka våra kunder och våra duktiga medarbetare för det nära och goda samarbete som genomsyrar våra uppdrag. Nöjda kunder är det bästa kvittot på god kvalitet och hög leverans-säkerhet.

Örnsköldsvik i maj 2022

Peter Johansson
VD och koncernchef

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Eurocon Q1 2022

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022.