Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019

Koncernen januari-mars 2019
Nettoomsättningen ökade till 74,4 (70,5) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (10, 0) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 (14,1) procent
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,7 (14,4) MSEK. Jämförelsesiffran från 2018 innehöll vinst om 4,5 MSEK från avyttring av andelar i intressebolag.
Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (12,1) MSEK
Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,09 (0,28) SEK
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 (0,28) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 (1,2) MSEK
Koncernens likvida medel uppgick till 11,6 (20,9) MSEK och soliditeten uppgick till 47,3 (56,8) procent vid periodens slut. Soliditeten har påverkats av tillämpningen av IFRS 16, se avsnittet redovisningsprinciper för mer utförlig information.

Kommentar av VD Peter Johansson
Ytterligare en period med omsättningsrekord för kvartalet, men vi når inte marginalmålet om 10 procent.

Den lägre lönsamheten för kvartalet beror framförallt på en lägre beläggning på några kontor jämfört med föregående år och att starten av ett antal nya uppdrag har skjutits framåt i tid. Under kvartalet har vi även genomfört en intern konferens för samtliga medarbetare, vilket har påverkat lönsamheten negativt. Konferensen genomfördes med anledning av att vår organisation vuxit ganska mycket på kort tid.

Under slutet av kvartalet förbättrades dock projektläget och vi har beslutat att fortsatt ha högt tryck i nyrekryteringarna då vi ser att vi kommer att behöva fler duktiga medarbetare för att möta framtida efterfrågan hos våra kunder. Vi arbetar naturligtvis kontinuerligt med att uppnå vårt lönsamhetsmål. Jag vill också påminna om att resultatet första kvartalet 2018 var mycket starkt och är därmed svårt att matcha.

Den 14 januari offentliggjorde vi förvärvet av ingenjörsföretaget pidab AB i Göteborg med 25 medarbetare. Företaget har en gedigen erfarenhet och kompletterar oss med nya kompetenser inom framförallt processområdet. Pidab har en affärskultur som liknar Eurocon:s och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att bli ännu starkare på marknaden. Vi kommer att ha fortsatt fokus på lönsamhet och organisk tillväxt parallellt med att vi tittar på intressanta förvärv.

Inom segmentet Produktförsäljning är kunderna fortsatt avvaktande med att göra investeringar. I slutet av kvartalet fick vårt produktbolag en större order vilket gör att det svaga resultat som redovisas första kvartalet bedöms förbättras kommande kvartal.

Jag är fortsatt optimistisk trots en svag start på året och tror på en förbättring under kommande kvartal. Det andra kvartalet är dock kalendermässigt tuffare än motsvarande kvartal 2018. Jag ser med spänning fram mot nya uppdrag, nya kunder och fler nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i maj 2019

Peter Johansson
VD och koncernchef

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Eurocon_Q1

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019.