Bokslutskommuniké januari – december 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Koncernen oktober-december 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 66,6 (70,6) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 5,2 (6,2) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 (8,8) procent
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,7 (6,5) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (4,3) MSEK
• Resultatet per aktie före utspädning blev 0,10 (0,10) SEK
• Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,10 (0,10) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 (6,7) MSEK

Koncernen januari-december 2018
• Nettoomsättningen ökade till 252,9 (236,5) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 24,8 (27,8) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,8 (11,7) procent
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 31,3 (28,0) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade till 25,5 (21,5) MSEK
• Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,60 (0,51) SEK
• Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,58 (0,51) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 (23,0) MSEK
• Koncernens likvida medel uppgick till 11,5 (14,3) MSEK och soliditeten till 55,6 (50,8) procent vid periodens slut

Styrelsens förslag till vinstdisposition 2018
• Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,35 (0,35) SEK per aktie eller totalt 15,0 (15,0) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson
Eurocon har haft en fortsatt stabil utveckling under det fjärde kvartalet och efterfrågan på våra tjänster har varit fortsatt hög, främst inom skogs- och gruvindustrin samt infrastruktur. Omsättningen uppgick till 66,6 (70,6) MSEK och rörelseresultatet var 5,2 (6,2) MSEK.

Under det sista kvartalet har vi fått förtroendet att delta i förprojektet kring Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Redan nu är det ett stort och intressant projekt som blir mycket spännande att följa framåt. Uppdraget är också en intern framgång då projektet genomförs tillsammans med vårt dotterbolag KLT, och hade inte varit möjligt utan de båda organisationernas gemensamma kompetens och kunnande.

Hela året har präglats av vår insats kring om- och tillbyggnaden av SCA Östrand, vårt största uppdrag hittills. Uppdraget har genomförts enligt budget och tidplan och den nya fabriken startades planenligt före semesterperioden. Jag kan stolt konstatera att Eurocons medarbetare har bidragit med hög kvalitet i projektet och jobbat nära kunden på ett mycket professionellt och engagerat sätt. Under det sista halvåret har vi avslutat uppdragen för ett 15-tal underkonsulter och timanställda och flyttat ytterligare ett tiotal av våra egna medarbetare till andra uppdrag. Även uppdraget till APP:s fabrik i Indonesien har avslutats 2018 och genomförts på ett mycket bra sätt. Flytt av personal från dessa två projekt till nya uppdrag har haft en negativ effekt på omsättning och resultat de sista två kvartalen. Jag ser dock inga problem med beläggning framöver då efterfrågan på våra medarbetare är fortsatt hög.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit avvaktande med investeringar under året.
Vi ser dock ett antal nya intressanta projekt för 2019 och redan i februari erhöll vi uppdrag som vi väntat på en längre tid.

När vi sammanfattar 2018 kan vi återigen summera ett nytt rekordår där omsättningen för helåret ökade till 252,9 (236,5) MSEK, den högsta i Eurocons historia. Vi nådde i princip vårt lönsamhetsmål med en rörelsemarginal på 9,8 (11,7) procent. En viktig framgångsfaktor för Eurocon är förmågan att på ett smidigt sätt kunna optimera våra resurser utifrån marknadsutvecklingen. Det har blivit vardag för oss att involvera medarbetare från olika kontor för att säkerställa rätt kvalitet och kompetens i uppdragen.

Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster även under 2019 och kommer att fortsätta att utveckla vår position både genom organisk tillväxt och förvärv. Året har inletts med att Eurocon i januari har förvärvat ingenjörsföretaget Pidab med 25 medarbetare. Företaget har en gedigen kompetens och en affärskultur som liknar Eurocons. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer bli ännu starkare på marknaden.

Örnsköldsvik i februari 2019
Peter Johansson

Här kan du läsa bokslutskommunikén i sin helhet: Eurocon bokslutskommunike_2018

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.