Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Koncernen oktober-december 2021

*Nettoomsättningen ökade till 87,9 (64,7) MSEK

*EBITA ökade till 9,2 (3,0) MSEK

*EBITA-marginalen ökade till 10,4 (4,7) procent

*Rörelseresultatet ökade till 8,8 (2,7) MSEK

*Rörelsemarginalen ökade till 10,1 (4,2) procent

*Resultatet efter finansiella poster ökade till 8,7 (2,6) MSEK

*Resultatet efter skatt ökade till 6,7 (1,9) MSEK

*Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,15 (0,04) SEK

*Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,15 (0,04) SEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 10,2 (2,4) MSEK

Koncernen januari-december 2021

*Nettoomsättningen ökade till 290,7 (246,0) MSEK

*EBITA ökade till 27,7 (14,6) MSEK

*EBITA-marginalen ökade till 9,5 (5,9) procent

*Rörelseresultatet ökade till 26,3 (13,3) MSEK

*Rörelsemarginalen ökade till 9,1 (5,4) procent

*Resultatet efter finansiella poster ökade till 25,8 (12,8) MSEK

*Resultatet efter skatt ökade till 20,4 (9,8) MSEK

*Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,46 (0,23) SEK

*Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,46 (0,23) SEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 38,2 (24,9) MSEK

*Koncernens likvida medel ökade till 30,3 (21,5) MSEK och soliditeten till 53,5 (52,0) procent vid periodens slut

 Styrelsens förslag till vinstdisposition 2021

*Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,40 (0,20) SEK per aktie eller totalt 17,5 (8,7) MSEK.


Kommentar av VD Peter Johansson

Det är med stort nöje jag summerar kvartal fyra som följer trenden från kvartal två genom att slå nytt rekord med den högsta omsättningen och högsta EBITA genom åren. Omsättningen ökade med 35,9 procent till 87,9 (64,7) MSEK och EBITA ökade till 9,2 (3,0) MSEK. Under kvartalet har det lättat märkbart för de enheter som haft det tungt resultatmässigt tidigare under året och de kommer sannolikt att ligga på en bättre nivå även framöver.

Omsättningsökningen och resultatförbättringen i kvartalet beror på ökad debiteringsgrad och även på inflödet av nya medarbetare. Vi har lyckats mycket bra med att rekrytera under året trots hård konkurrens om ingenjörer på marknaden. Även den lyckade starten av dotterbolaget Eurocon Sydväst AB bidrog till omsättningsökningen, man har kommit igång på ett mycket bra sätt både med projekt, nya kunder och samarbete mellan olika kontor inom koncernen. Medelantalet årsanställda i kvartalet ökade med 16,3 procent till 278 (239). Vi tog många steg i positiv riktning under 2021 och redovisar en förbättring av samtliga nyckeltal under de tre sista kvartalen. Med en hög efterfrågan på våra tjänster bedömer jag att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig under kommande kvartal.

Även för helåret är omsättningen den högsta någonsin. Vi redovisar en omsättningsökning med 18,2 procent till 290,7 (246,0) MSEK och uppnår vårt tillväxtmål om 10 procent med råge utan förvärv. EBITA ökade till 27,7 (14,6) MSEK och landar strax under tidigare toppnotering från 2017 om 28,1 MSEK. Vi uppnår nästan vårt marginalmål om 10 procent för helåret med en EBITA-marginal om 9,5 procent (5,9).

Produktbolaget SiteBase slutförde under året ett antal förändringar som nu ger resultat. Bolaget visar en förbättrad omsättning om 3,6 (3,0) MSEK och ett rörelseresultat om 0,6 (-0,2) MSEK samt en rörelsemarginal om 15,8 (-8,0) procent för kvartalet. Vi lyckades att nå vårt delmål  som var ett nollresultat för helåret. Bolaget har en bit kvar men är på rätt väg. De förändringar vi genomför i underhålls- och återförsäljaravtal bedömer vi ger resultat under 2022. För att nå nya kunder och bredda marknaden planerar vi att rekrytera fler medarbetare för projektgenomföranden och för att kunna utveckla produkten i en högre takt.

Sammanfattningsvis så är jag är riktigt nöjd med både kvartalet och helåret trots ett svagt första kvartal. Som tidigare nämnts så har läget för de enheter som haft det tungt under året förbättrats under det sista kvartalet och vår bedömning är att de kommer fortsätta prestera på en högre nivå kommande kvartal. Vi fortsätter kontinuerligt att söka efter nya medarbetare, erfarna såväl som nyexaminerade inom samtliga discipliner och till samtliga orter. Vi söker även nya förvärvsmöjligheter från norr till söder i hela vårt avlånga land.

De negativa effekter vi märkt av pandemin under perioden är att pandemin orsakat förseningar, förlängda leveranstider och osäkra leveransbesked för viss utrustning. I övrigt ingen nämnbar påverkan. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra duktiga medarbetare och kunder för ett smidigt samarbete trots omständigheterna som rått.

Örnsköldsvik i februari 2022

Peter Johansson

VD och koncernchef

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Eurocon bokslutskommunike 2021


Vill du veta mer?