Specialistkompetens

Specialistkompetens

Smarta specialister med spetskompetens

Eurocon är inte bara en smart samarbetspartner i projekt- och processrelaterade frågor. Vi kan även bistå med specialistkompetens inom till exempel energikartläggning, byggarbetsmiljösamordning (BAS-U och BAS-P), CE-märkning och framtagande eller uppdatering av er fabriksstandard.

 

Här ser du vårt tjänsteutbud inom Specialistkompetensområdet:

Vår certifierade energikartläggares roll är att leda arbetet med energikartläggning mot industrin där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår. Vi lägger vår största vikt vid att identifiera möjligheter och potentialer i konkreta energieffektiva åtgärdsförlag. Varje minskad kilowattimme innebär minskade koldioxidutsläpp och minskad miljöpåverkan samtligt som företagets resultat ökar på sista raden.

 

Eurocon erbjuder:

  • Genomförande av Energikartläggning enligt Lag 2014:266 antingen genom vår certifierade energikartläggare eller medverkan i energiledningssystem ISO 50001

  • Projektledning av energikartläggning genomförd genom ISO 50001

  • Upprättande av detaljerad energikartläggning och identifiering av åtgärdsförslag

  • Upprättande av energibalans och energiberäkningar i verksamhet, byggnader och  transporter

  • Upprättande av energikartläggningsrapport och bistå vid rapportering till Energimyndigheten

  • Bistå i ansökan om investeringsstöd i form av Energisteget

  • Energideklarationer

Bakgrund
2014 trädde Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag i kraft (EKL). Lagen är en del av Sveriges implementering av att uppfylla de krav som ställs i energieffektiviseringsdirektivet från EU, EED (Direktiv2012/27/EU). Första kartläggningsperioden varade mellan 2016 till 2019. Från 2020 genomförs EKL 2.0 där samtliga företag som omfattas ska komplettera sin tidigare genomförda energikartläggning med en detaljerad energikartläggning. Kartläggningen ska leda fram till kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att öka energieffektiviteten.

 

Inom följande branscher erbjuder vi Energikartläggning:

SKOG KEMI GRUVA ENERGI

Vill du veta mer?

Kontakta

Kjell Jacobsson: kjell.jacobsson@eurocon.se

Jonas Rudling: jonas.rudling@pidab.com

Energideklaration av byggnader ger dig information om hur energin används. Energideklarationen ska enligt lag göras, om du bygger nytt, om du upplåter den med nyttjanderätt eller om du ska sälja din fastighet. Energideklarationen ska förnyas, vart 10e år och en besiktning ska göras på plats. Detta för att få en grundläggande kontroll över byggnadens värme- och varmvattensystem, kylsystem, ventilationssystem, styrning samt hur energiförbrukningen fördelars sig mellan olika energislag. Energideklarationen rapporteras även in till Boverkets Energideklarationsregister.

Den viktigaste rollen för oss är att i samband med Energideklarationen, ta fram konkreta förslag på energieffektiviseringsåtgärder, åt dig, som möjliggör att du kan sänka dina energikostnader samtidigt som du minskar på belastningen av miljön.

 

Inom följande branscher erbjuder vi Energideklaration:

SKOG KEMI GRUVA ENERGI

Vill du veta mer?

Kontakta Kjell Jacobsson: kjell.jacobsson@eurocon.se

Vi rådgör och hjälper er med ansökningar av bidrag och stöd för energieffektivisering, energianalyser, energikartläggningar samt energieffektiva åtgärder.

 

Inom följande branscher erbjuder vi Energibidragsansökningar:

SKOG KEMI GRUVA ENERGI

Vill du veta mer?

Kontakta Kjell Jacobsson: kjell.jacobsson@eurocon.se

Många är i behov att få hjälp med energiberäkningar av byggnader, när man bygger till eller bygger nytt. Vi kan göra din energiberäkning till bygglovsansökan, helt enligt Boverkets byggregler BBR.

Vi gör även dynamiska energisimuleringar med verktyget IDA ICE, som är ett avancerat simuleringsverktyg när önskemålet är detaljerade dynamiska studier av energiprestanda och inneklimat och utför energiberäkningar för både små och stora fastigheter. Detta utgör hjälp till att fatta beslut när det gäller val av energikälla, klimatskal samt tekniska lösningar för effektiv och hållbar värme, värmeåtervinning, kyla och ventilation av byggnaden.

 

Inom följande branscher erbjuder vi Energiberäkningar och -simuleringar:

SKOG KEMI GRUVA ENERGI

Vill du veta mer?

Kontakta Kjell Jacobsson: kjell.jacobsson@eurocon.se

På en byggarbetsplats utförs många olika slags arbeten samtidigt av olika aktörer. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö och undvika att skapa risker för varandra måste en samordning ske mellan de olika aktörerna och deras arbeten. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser som innebär att det utöver arbetsgivaren finns andra som har ansvar för arbetsmiljön.

Av arbetsmiljölagen följer att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, den vi i dagligt tal kallar byggherren, har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Byggherren ska för att utföra dessa arbetsuppgifter utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för utförande, s.k. BAS-P och BAS-U.

Eurocon har i ett flertal projekt haft uppdrag som såväl BAS-P som BAS-U.

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Inom följande branscher erbjuder vi BAS-P/BAS-U:

SKOG – Kontaktperson Johan Westman: johan.westman@eurocon.se

KEMI – Kontaktperson Robert Bylin robert.bylin@eurocon.se

GRUVA – Kontaktperson Daniel Zakrisson daniel.zakrisson@eurocon.se

ENERGI – Kontaktperson Daniel Thorin daniel.thorin@eurocon.se

 

Inom följande branscher erbjuder vi Anläggningsstandard (Kartläggning, Framtagande, Sammanställning):

SKOG KEMI GRUVA ENERGI

Inom följande branscher erbjuder vi CE-märkning:

SKOG KEMI GRUVA ENERGI


Referenser

Övriga kompetensområden