Finanspolicy

Eurocon-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Ansvarsfördelningen regleras via styrelsens arbetsordning och vd-instruktionen. Under 2015 fastställde styrelsen en ny finanspolicy som bolaget arbetar efter. Det övergripande målet är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat orsakade av fluktuationer på de finansiella marknaderna. Sammantaget är de finansiella riskerna inom koncernen relativt sett små.

Finansieringsrisk
Koncernens finansieringsrisk utgörs av att bolaget inte kan uppta nya – eller refinansiera existerande lån till acceptabla villkor. Rutin finns för att löpande säkerställa att ändamålsenliga kreditfaciliteter innehas. Eurocons policy är att bolaget ska kunna vara skuldsatt över tiden men att nettolåneskulden inte får överstiga 40 procent av eget kapital. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden bör inte understiga 2 år. Dessutom skall outnyttjade kreditlöften och likvida medel tillsammans motsvara minst 100 procent av de lån som förfaller till betalning inom den närmaste 12-månadersperioden.

Ränterisk
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån påverkar koncernens räntenetto och kassaflöde negativt. Eurocons ränteriskexponering uppstår huvudsakligen från utestående externa fordringar då inga externa räntebärande lån för närvarande finns, förutom fordonsleasing. Ränterisker minimeras genom att binda låneräntor på 1-5 år samt genom att fördela lån så att andelen lån med räntebindningsförfall inom den närmaste 12-månadersperioden högst uppgår till 60 procent av den totala lånestocken.

Valutarisk
Valutarisk utgör risken att förändringar i valutakursen negativt påverkar koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöden. Valutarisk utgörs för Eurocon av transaktionsexponering.

Transaktionsexponering utgör nettot av operativa och finansiella in- och utflöden i valutor. Valutarisker relaterade till förändringar i förväntade och kontrakterade betalningsflöden är relativt begränsade inom Eurocon, då försäljning och kostnader till största delen sker/uppstår i lokal valuta. Enligt gällande policy säkras endast in- och utflöden i främmande valuta då belopp och tidpunkt för transaktionen kan bestämmas med stor säkerhet och när det förväntade flödet beräknas överstiga 100 000 EUR.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk, det vill säga risken att inte kunna tillgodose koncernens omedelbara kapitalbehov, reduceras genom att inneha tillräckliga likvida medel samt beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter vilka kan utnyttjas utan förbehåll. Enligt gällande policy ska bolaget ha likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till minst 8 procent av årsomsättningen vid varje tidpunkt.

Kreditrisk

Finansiell kreditrisk
Eurocons finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Genom val av kreditvärdiga motparter samt begränsning av engagemang per motpart reduceras risken för att en motpart inte kan fullgöra sin förpliktelse.

Kundkreditrisk
Kreditrisken utgörs av utestående kundfordringar och icke fakturerade konsultuppdrag – det vill säga den kredit som ges till Eurocons kunder. Denna risk begränsas genom att Eurocon har en genomarbetad kreditpolicy – ett regelverk för hur företagets kredithantering ska genomföras för att undvika ett onödigt risktagande. Till exempel finns regler för förskottsbetalning samt hur man ska undvika kunder med bristande betalningsförmåga. Alla nya kunder genomgår en kreditprövning och projekten faktureras löpande för att minimera den upparbetade kreditrisken. Eurocons tio största kunder, som står för 80 procent av koncernens omsättning, är samtliga stora, oftast internationella företag. Då affärer till största delen görs i Sverige är den politiska risken (landrisk) låg. Med politisk risk avses bland annat ett lands förmåga att transferera valuta eller att eventuella regleringar kan påverka en enskild affär.

Finanspolicy Policy Utfall 2014-09-30
Finansieringsrisk
Kapitalbindningstid Minst 2 år Uppfyllt
Nettolåneskuld/eget kapital Högst 40% Uppfyllt
Outnyttjade kreditlöften och likvida
medel låneförfall inom 12 månader
Minst 100% Uppfyllt

 

Ränterisk
Räntebindningstid 1-5 år Uppfyllt
Räntebindningsförfall inom 12 månader Max 60% Uppfyllt

Valutarisk
Valutaexponering Samtliga försäljningar överstigande 100 KEUR ska kurssäkras mot svenska kronor. Uppfyllt
 
Likviditetsrisk
Outnyttjade kreditlöften och likvida medel/ årsomsättning
Minst 8% Uppfyllt

Kreditrisk
Val av kreditvärdiga motparter Uppfyllt


Utdelningspolicy
Aktieutdelningen ska motsvara lägst 50 procent av koncernresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock ta hänsyn tas till bland annat företagets strategi, finansiella ställning, kapitalbehov för fortsatt expansion samt övriga ekonomiska mål.

Styrelsen har godkänt denna policy den 10 februari 2015.