Styrelse

I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning, dess organisation
samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden.

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av
koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för
utvärdering av styrelsens arbete.  En utförlig presentation av styrelsen hittar du här.