Bolagsstyrning

Eurocon Consulting AB (publ) bildades 1990. Bolagets aktie upptogs till handel på Aktietorget den 14 december 2007 (nu Spotlight Stock Market). Bolaget har genom en medveten nischorientering utvecklats till ett välkänt konsultbolag i Sverige. Eurocons organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där ansvar och befogenheter delegeras ut till respektive avdelning och dotterbolag. I och med att Eurocons aktie är listad på Aktietorget lyder Eurocon under Aktietorgets regelverk. Utöver detta tillämpas med vissa undantag Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). Fr o m 2010 är bolagsstyrningsrapporten integrerad i årsredovisningen.