Kommunikationspolicy

Kommunikation ska användas som ett verktyg för att skapa öppenhet, förståelse och kunskap om Eurocon Consulting AB och dess dotterbolags (härefter kallat ”Eurocon” eller Koncernen”) strategi, affärsverksamhet och finansiella ställning.
Alla händelser av vikt, såväl positiva som negativa, ska kommuniceras och belysas om så är möjligt av konkurrens- och sekretesskäl. Koncernens kommunikation ska vara tillförlitlig och saklig.

För företag vars aktier är listade på Spotlight Stock Market gäller omfattande regler och lagar. All information från Eurocon, finansiell såväl som annan, ska därför alltid följa Spotlight Stock Markets regler och praxis, liksom andra relevanta regler och juridiska skyldigheter som kan gälla för Eurocon. Denna policy och dessa riktlinjer grundar sig på att Eurocon tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning.

Policyn omfattar samtliga anställda och inhyrda konsulter. Policyn är ett verktyg för alla chefer gällande kommunikationsmål och ansvarsområden. Policyn konkretiseras i Eurocons regler för kommunikation, inklusive kommunikation med media och finansmarknaden. Policyn uppdateras i enlighet med förändringar i lagar och regler, och granskas årligen. Den ska ses som ett stöd att användas med gott omdöme i den interna och externa dialogen.

Denna policy gäller hela Euroconkoncernen och omfattar skriftlig information såväl som muntliga uttalanden.