Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma

2021-03-21 upprättades följande policy för Eurocon Consulting AB.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga
Eurocon Consulting AB med organisationsnummer 556736–3188 och adress Box 279, 891 26 Örnsköldsvik ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Eurocon Consulting AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser; eller det är i vårt berättigade intresse, t.ex. att upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under Bolagsstämman, och det intresset inte är underordnat ditt intresse eller grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, t.ex. när du lämnar personuppgifter via blanketter, e-blanketter och e-mail, lämnar personuppgifter via telefon eller lämnar personuppgifter under Bolagsstämman. Vi kan samla in dina personuppgifter genom information från offentliga register och källor, information från värdepapperscentralen eller andra tjänsteleverantörer i samband med Bolagsstämman (t.ex. legala ombud); eller den aktieägare du representerar eller ditt ombud (om tillämpligt).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.
Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser; eller det är i vårt berättigade intresse, t.ex. att upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under Bolagsstämman, och det intresset inte är underordnat ditt intresse eller grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina personuppgifter.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter hänförliga till Bolagsstämman sparas så länge som är nödvändigt med hänsyn till syftet för behandlingen, om inte annat krävs eller är tillåtet enligt gällande lagar och regler.

Personuppgifter som enbart behandlas för att genomföra Bolagsstämman kommer att raderas kort efter att Bolagsstämman avslutats. Personuppgifter avseende närvaro, innehav, röstning m.m. som behandlas för att genomföra och dokumentera Bolagsstämman i enlighet med gällande rätt sparas så länge som krävs eller är tillåtet i enlighet med gällande lagar och regler.

Detta innebär bland annat att personuppgifter som finns i Bolagsstämmans aktiebok (t.ex. namn, adress, personnummer och innehav) sparas under en period om tio år efter Bolagsstämman, Även personuppgifter i stämmoprotokollet kommer att sparas i tio år efter Bolagsstämman, om inte lagring under en längre period är försvarbar med hänsyn till besluten fattade på Bolagsstämman eller av andra skäl.

Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@eurocon.se

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt
Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@eurocon.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0660–295600 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.