Policys

Investerare/Bolagsstyrning

Finanspolicy

Läs mer

Eurocon-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Ansvarsfördelningen regleras via styrelsens arbetsordning och vd-instruktionen. Under 2015 fastställde styrelsen en ny finanspolicy som bolaget arbetar efter. Det övergripande målet är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat orsakade av fluktuationer på de finansiella marknaderna. Sammantaget är de finansiella riskerna inom koncernen relativt sett små.

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt. Dock ska hänsyn tas till bland annat företaget finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på ca 40 procent.