Policys

Investerare/Bolagsstyrning

Finanspolicy

Läs mer

Eurocon-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Ansvarsfördelningen regleras via styrelsens arbetsordning och vd-instruktionen. Under 2015 fastställde styrelsen en ny finanspolicy som bolaget arbetar efter. Det övergripande målet är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat orsakade av fluktuationer på de finansiella marknaderna. Sammantaget är de finansiella riskerna inom koncernen relativt sett små.

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska motsvara lägst 50 procent av koncernresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock ta hänsyn tas till bland annat företagets strategi, finansiella ställning, kapitalbehov för fortsatt expansion samt övriga ekonomiska mål. Styrelsen har godkänt denna policy den 10 februari 2015.