Bolagsordning

1. Firma
Bolagets firma är Eurocon Consulting AB (publ).

2. Säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örnsköldsvik.

3. Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt driva teknikkonsultverksamhet samt utveckling och försäljning av mjukvaruprodukter gentemot verkstads- och processindustrin jämte därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper.

4. Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av fyra till sex ledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämma. Vid lika röstetal i beslutsfråga inom styrelsen avgör ordförande.

Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

7. Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, skall bolaget ha en till två revisorer. Revisorer väljs av årsstämman.

8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på företagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

9. Registrering
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

10. Deltagande på bolagsstämma (årsstämma)
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 jan – 31 december.