Bolagsordning och Policys

Bolagsordning

Eurocon Consulting AB (publ) 556736-3188 fastställd på årsstämma 2011-05-04

Kommunikationspolicy

Alla händelser av vikt, såväl positiva som negativa, ska kommuniceras och belysas om så är möjligt av konkurrens- och sekretesskäl. Koncernens kommunikation ska vara tillförlitlig och saklig.

Finanspolicy

Finansiella mål Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10...

Läs mer

Finansiella mål
Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyll

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.