Bolagsordning och Policys

Bolagsordning

Eurocon Consulting AB (publ) 556736-3188 fastställd på årsstämma 2011-05-04

Kommunikationspolicy

Alla händelser av vikt, såväl positiva som negativa, ska kommuniceras och belysas om så är möjligt av konkurrens- och sekretesskäl. Koncernens kommunikation ska vara tillförlitlig och saklig.

Finanspolicy

Finansiella mål Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10...

Läs mer
Finansiella mål

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyll