Bolagsordning och Policys

Bolagsordning

Eurocon Consulting AB (publ) 556736-3188 fastställd på årsstämma 2011-05-04

Kommunikationspolicy

Alla händelser av vikt, såväl positiva som negativa, ska kommuniceras och belysas om så är möjligt av konkurrens- och sekretesskäl. Koncernens kommunikation ska vara tillförlitlig och saklig.

Finanspolicy

Euroconkoncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella...

Läs mer

Euroconkoncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Ansvarsfördelningen regleras via styrelsens arbetsordning och vd-instruktionen. Under 2015 fastställde styrelsen e

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.