Bolagsstyrning

Bolagsinformation och policys

Bolagsordning och policys

Eurocon Consulting AB (publ) bildades 1990. Bolagets aktie upptogs till handel på Spotlight Stock Market den 14 december 2007 (tidigare AktieTorget). Bolaget har genom en medveten nischorientering utvecklats till ett välkänt konsultbolag i Sverige.

Läs mer

Eurocons organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där ansvar och befogenheter delegeras ut till respektive avdelning och dotterbolag. I och med att Eurocons aktie är listad på Spotlight Stock Market lyder Eurocon under deras regelverk. Utöver detta tillämpas med vissa undantag Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). Fr o m 2010 är bolagsstyrningsrapporten integrerad i årsredovisningen.

Här kan du läsa mer om:
– Bolagsordning
– Kommunikationspolicy
– Intern kontroll- och riskhantering
– Externa revisorer

Bolagsstyrning

Företagsledning

Presentation av Eurocons företagsledning

Läs mer

Ledningsgruppen består av av VD, affärsenhetschefer i Kiruna/Luleå, Örnsköldsvik, Sundsvall/Härnösand/Gävle och Stockholm, VD Eurocon Sydväst AB, VD pidab AB, VD KLT konsult AB, VD SiteBase samt VD:s assistent. Gruppen behandlar frågor som rör den övergripande affärsverksamheten, bolagets ekonomi, kvalitetssystem, rekrytering, marknadsaktiviteter och övrig information om företaget.

Bolagsstyrning

Externa revisorer

Enligt bolagsordningen skall Eurocon Consulting AB (publ) ha en eller två externa revisorer. På årsstämman 2021 omvaldes Ernst & Young till revisor fram till årsstämman 2022.