Bolagsstyrning

Bolagsinformation och policys

Bolagsordning och policys

Eurocon Consulting AB (publ) bildades 1990. Bolagets aktie upptogs till handel på Spotlight Stock Market den 14 december 2007 (tidigare AktieTorget). Bolaget har genom en medveten nischorientering utvecklats till ett välkänt konsultbolag i Sverige.

Läs mer

Eurocons organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där ansvar och befogenheter delegeras ut till respektive avdelning och dotterbolag. I och med att Eurocons aktie är listad på Spotlight Stock Market lyder Eurocon under deras regelverk. Utöver detta tillämpas med vissa undantag Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). Fr o m 2010 är bolagsstyrningsrapporten integrerad i årsredovisningen.

Här kan du läsa mer om:
– Bolagsordning
– Kommunikationspolicy
– Intern kontroll- och riskhantering
– Externa revisorer

Eurocons styrelse

Bolagsstyrning

Företagsledning

Presentation av Eurocons företagsledning

Läs mer

Ledningsgruppen består av av VD, affärsenhetschefer i Kiruna/Luleå, Örnsköldsvik, Sundsvall/Härnösand/Gävle och Stockholm, VD Eurocon Sydväst AB, VD pidab AB, VD KLT konsult AB, VD SiteBase samt VD:s assistent. Gruppen behandlar frågor som rör den övergripande affärsverksamheten, bolagets ekonomi, kvalitetssystem, rekrytering, marknadsaktiviteter och övrig information om företaget.

Bolagsstyrning

Valberedning

Läs mer

Årsstämman beslutade  att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

Bolagsstyrning

Externa revisorer

Enligt bolagsordningen skall Eurocon Consulting AB (publ) ha en eller två externa revisorer. På årsstämman 2021 omvaldes Ernst & Young till revisor fram till årsstämman 2022.