Intern kontroll- och riskhantering

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investering skyddas.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investering skyddas.
Den interna kontrollen ska vidare tillse att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att villkoren i anslutningsavtalet med Spotlight Stock Market efterlevs.

 

Finansiella rapporteringen

För beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad se Eurocons årsredovisning