Årsstämma 2022

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) 2022

Onsdagen den 11 maj 2022, kl. 18.00 på Bruksgården, Bruksgatan 7 i Domsjö.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar, samt på hemsidan. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.