Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Onsdagen den 16 juni 2021, kl. 18.00 i Domsjö

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) äger rum onsdagen den 16 juni 2021 kl 18.00, på Bruksgården, Bruksgatan 7 i Domsjö.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar, samt på hemsidan. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Kallelse med dagordning publiceras den 12 maj.
Aktieägare som vill få ett visst ärende behandlat vid årsstämman ska ha inkommit till styrelsen för Eurocon Consulting AB (publ) med skriftlig begäran härom senast 28 april 2021, kl. 12:00 på adress:

Eurocon Consulting AB
Att: Ylva Larsson
Box 279
891 26 Örnsköldsvik

ylva.larsson@eurocon.se