Finansiell information

Investerare

Finansiella rapporter

I denna avdelning finns kvartalsrapporter, årsredovisningar, bolagsstyrning samt annan finansiell information.

Visa alla

Information avseende Rejlers Sverige AB:s offentliga kontanterbjudande

20 februari 2023 offentliggjorde Rejlers Sveriges AB ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Rejlers. Rejlers erbjuder ett kontant vederlag om 10,75 kronor per aktie i Eurocon vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om cirka 469 miljoner kronor.

Styrelsen för Eurocon rekommenderar aktieägarna i Eurocon att acceptera erbjudandet.

För mer information, vänligen se Rejlers webbplats för erbjudandet: Rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon | Rejlers AB

Pressmeddelanden:
Uttalande från styrelsen i Eurocon Consulting AB (publ) med anledning av Rejlers Sverige AB:s offentliga uppköpserbjudande – Eurocon Consulting (cision.com)

Rejlers Sverige AB lämnar ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) | Rejlers AB

 

 

 

Finansiella mål och utdelningspolicy

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent.

Protokoll från årsstämma 2022

Årsredovisning 2021

Läs mer om 2021 i vår årsredovisning.

Årsredovisning 2021

Finansiellt

Intern kontroll- och riskhantering

Läs mer

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investering skyddas.

Finansiellt

Finanspolicy

Finanspolicy

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt.

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska motsvara lägst 50 % av koncernresultatet efter skatt.

Aktieutdelningen skall motsvara lägst 50 procent av koncernresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock ta hänsyn tas till bland annat företagets strategi, finansiella ställning, kapitalbehov för fortsatt expansion samt övriga ekonomiska mål.