Finansiell information

Investerare

Finansiella rapporter

Visa alla

Aktien är listad på Spotlight Stock Market. I denna avdelning finns kvartalsrapporter, årsredovisningar, bolagsstyrning samt annan finansiell information.


Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2021, 24 februari 2022
Årsredovisning 2021, 31 mars 2022
Årsstämma 2022, 11 maj 2022
Delårsrapport januari-mars 2022, 11 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 2022, 25 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022, 3 november 2022

 

Finansiella mål och utdelningspolicy

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent.

Årsstämma 2021

Årsredovisning 2020

Läs mer om 2020 i vår årsredovisning

Årsredovisning 2020

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) äger rum den 16 juni 2021, kl. 18:00. Fullständig kallelse publicerades på hemsidan och i Post- och inrikes tidningar den 12 maj.

Aktien

Eurocons aktie

Aktuell aktiekurs (Spotlight Market)

Eurocons aktie är listad på Spotlight Stock Market. Här finns all information och du kan se aktuell aktiekurs, innehav etc.

Finansiellt

Intern kontroll- och riskhantering

Läs mer

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investering skyddas.

Finansiellt

Finanspolicy

Finanspolicy

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt.

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska motsvara lägst 50 % av koncernresultatet efter skatt.

Aktieutdelningen skall motsvara lägst 50 procent av koncernresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock ta hänsyn tas till bland annat företagets strategi, finansiella ställning, kapitalbehov för fortsatt expansion samt övriga ekonomiska mål.