Finansiell information

Investerare

Finansiella rapporter

Visa alla

Aktien är listad på Spotlight Stock Market. I denna avdelning finns kvartalsrapporter, årsredovisningar, bolagsstyrning samt annan finansiell information.


Kommande rapportdatum 2020

Delårsrapport januari-juni, 27 augusti
Delårsrapport januari-september, 6 november
Bokslutskommuniké 2020, 23 februari 2021

Se ÅR 2019

Finansiella mål och utdelningspolicy

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent.

Årsstämma 2020

Årsredovisning 2019

Läs mer om 2019 i vår årsredovisning

Läs mer här

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) äger rum torsdagen den 25 juni 2020 kl 18:00 i Örnsköldsvik.

Aktien

Eurocons aktie

Aktuell aktiekurs (Spotlight Market)

Eurocons aktie är listad på Spotlight Stock Market. Här finns all information och du kan se aktuell aktiekurs, innehav etc.

Finansiellt

Intern kontroll- och riskhantering

Läs mer

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investering skyddas.

Finansiellt

Finanspolicy

Finanspolicy

Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt.

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska motsvara lägst 50 % av koncernresultatet efter skatt.

Aktieutdelningen skall motsvara lägst 50 procent av koncern-resultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock ta hänsyn tas till bland annat företagets strategi, finansiella ställning, kapitalbehov för fortsatt expansion samt övriga ekonomiska mål.

Peter Johansson

VD