Bioekonomin behöver nya vägar

Artikel

[20160401]

Bioekonomin behöver nya vägar

Begreppet bioekonomi är snart en självklarhet. Vi går från fossilt till förnybart. Och miljölagstiftningen, subventioner och ett visst konsumenttryck gör att biobaserade produkter är hetare än någonsin. Speciellt intressanta är biprodukterna från de kemiska massabruken. – Allt vi kan göra från olja kan vi göra från skogen, säger Mats Ullmar som är teknologie licentiat inom strömningsmekanik med inriktning mot pappersteknik och idag VD för Åkroken Science Park (numera BizMaker). 

Listan på möjliga biprodukter från massabruken kan göras lång. De stora flödena av svartlut från kokningen av vedflis kan bli drivmedel och material till bioraffinaderier. Lignin blir biobränsle och kan högförädlas till kolfiber. Tallolja blir råvara för kemikalier och biodiesel. Svart – luten kan förgasas till syntesgas och även den användas som drivmedel. Hemicellulosa kan bli barriärmaterial i förpackningar och hydrogeler till livsmedel och medicin. Den nygamla textilcellulosan blir ett alternativ till bomullen.

– Jag är inte orolig, det finns oändligt många möjlig – heter att utveckla och vidareförädla nya produkter från skogen, säger Mats. Det som verkligen behövs för att ge bioekonomin en rejäl skjuts framåt är ett omtag på den innovativa och kreativa sidan.

Som VD för Åkroken Science Park är Mats Ullmar drivande i BioBusiness Arena – ett nätverk av partners inom samhälle, näringsliv och akademi med visionen att bli en global nod för bioekonomins förnyelse.

– Skogsindustrin har länge arbetat med konsolidering och effektivisering. Nu behöver vi tillsammans hitta nya vägar. Det handlar om att bryta barriärer, skapa nya lösningar, ompröva affärsmodeller, söka nya värdekedjor och konstellationer.

BioBusiness Arenas roll är att bygga de vägar som behövs för att möjliggöra möten mellan aktörer som tidigare inte har haft kontakt. Det handlar även om att se till att befintliga vägar förblir körbara.

– Ibland får vi vara guider så att nya aktörer tar den bästa och snabbaste vägen, förklarar Mats. Ett bra exempel på detta är de temagrupper som skapats inom BioBusiness Arenas nätverk. Där möts aktörer från olika branscher för att tillsammans arbeta fram nya lösningar och produkter, vilket redan resulterat i ett nystartat bolag.

Men förutom nylagda vägar behöver många stora företag förstå värdet av intraprenör- och entreprenörskap. Och våga bryta med devisen om att ”ensam är stark”.

– Idag kan du inte längre bara skära på kostnadssidan. Det behövs riskkapital, mod och en vilja att samarbeta och dra nytta av andra. Innovation är inte en isolerad företeelse utan i allra högsta grad en ledningsfråga och ett ansvar som hör hemma hos alla i en organisation.

Plast gjord av biomaterial och jeans där bomullen byts ut mot slitstarka cellulosafibrer. Ingenting är omöjligt och efterfrågan på biobaserade produkter ökar. Här står kemiindustrin inför en stor framtida förändring när den organiska kemins basmolekyler, till exempel eten, propen och naturgas, kan ersättas med förnybara källor.

– Eftersom slutprodukten blir de samma som tidigare borde övergången vara given utifrån miljöskäl. Tyvärr är kostnaderna för höga. Även bilindustrin är en viktig marknad.

– Restprodukten lignin kan förädlas till kolfiber som i sin tur är ett starkt och lätt material för tillverkning av bildelar, förklarar Mats.

En utmaning för bioekonomin är tiden, det får inte dröja för länge innan det tar fart. En annan utmaning är att komma till demonstrationsskala i de många forsknings – projekt som pågår. Och därefter kunna växla upp till full skala.

– Jag tror att Eurocon har en viktig roll i omställningsarbetet, säger Mats. Ett område för Eurocons experter att jobba inom skulle kunna vara att räkna hem och förse industrin med demonstrationsanläggningar.

God förståelse för regionala behov i kombination med global kompetens är en framgångsfaktor.

– Det gör att Eurocon kan ligga steget före och verkligen bidra till en ny ekonomi.


Vill du veta mer?

Johan Westman

Vice VD, Projektchef
+46 (0)76 767 58 13