Kommuniké från årsstämman 2017-05-04

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 13 212 601 (31,59 %) av totalt 41 827 279 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,30 SEK per aktie.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Marie Berglund, ordförande (extern),
Richard Hellekant, ledamot (extern),
Anders Nilsson, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot

För mer information:

Peter Johansson, VD
076-7675801