Bolagsstyrning

Eurocon Consulting AB (publ) bildades 1990. Bolagets aktie upptogs till handel på Aktietorget den 13 december 2007. Bolaget har genom en medveten nischorientering utvecklats till ett välkänt konsultbolag i Sverige. Eurocons organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där ansvar och befogenheter delegeras ut till respektive avdelning och dotterbolag. I och med att Eurocons aktie är listad på Aktietorget lyder Eurocon under Aktietorgets regelverk. Utöver detta tillämpas med vissa undantag Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). Fr o m 2010 är bolagsstyrningsrapporten integrerad i årsredovisningen.