Eurocon Consulting AB (publ) har avyttrat sitt ägande i Eurocon MOPSsys AB

Ibcos Computers Limited, har förvärvat 100 procent av aktierna i Eurocon MOPSsys AB. Eurocon Consulting AB:s ägarandel av Eurocon MOPSsys AB uppgår till 31 procent. Eurocon Consulting AB:s andel av köpeskillingen är ca 7,2 MSEK och är uppdelad så att 5,8 MSEK utbetalas på tillträdesdagen den 1 februari 2018 samt 1,4 MSEK efter 180 dagar i samband med övertagandebokslut, då även ett tillägg eller minskning av köpeskillingen kan komma att göras beroende på nivån på vissa tillgångar och skulder per tillträdesdagen.

Peter Johansson
VD

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2018